Młodzież

Powiadom znajomego:

 

Szkółki wędkarskie:
 

- w Dęblinie

- w Kock

 - w Kraśniku

- w Lublinie

- w Markuszowie

- w Mełgwi

- w Nałęczowie

- w Puławach

- w OSW Rogóźno

- w Rykach

- w Ostrów Lubelski

81 745 66 60  

KOMISJA MŁODZIEŻOWA ZO

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1.

 Ciechański Dariusz

 Wiceprezes

2.

 Robert Pyrka

 Przewodniczący

3.

 Kamil Seroka

 Sekretarz

4.  Marcin Kozłowski   Członek Komisji

5.

 Adam Przytuła

 Członek Komisji

6.

 Marian Geneja

 Członek Komisji

7.

 Adam Dylon

 Członek Komisji

Regulamin

Plan pracy komisji

 

"Naszym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wstąpienia w nasze szeregi". 

Nasze działania na rzecz dzieci i młodzieży :

·         szkolenia

·         spec kursy

·         obozy wędkarskie

·         pomoc kołom w organizacji imprez dla dzieci i młodzieży

·         zawody wędkarskie

·         konkursy wiedzy ekologicznej i wędkarskiej

·         konkursy plastyczne

·         spotkania tematyczne

·         udział w konferencjach działaczy młodzieżowych

·         szkolenia na stopień instruktor

      


       

Plan pracy Komisji Młodzieżowej ZO PZW Lublin w 2021 roku:

1. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – okres ferii zimowych.

2. Szkolenie na stopień instruktora młodzieżowego – pierwszy wolny termin po uwolnieniu obostrzeń.

3. Zawody wędkarskie ,,POWITANIE WIOSNY" – pierwszy wolny termin po uwolnieniu obostrzeń.

4. Zawody okręgowe z okazji ,,DNIA DZIECKA” – maj/czerwiec.

5. Udział drużyny i opiekunów w ogólnopolskiej zimowej spartakiadzie dzieci i młodzieży – pierwszy wolny termin po uwolnieniu obostrzeń.

6. Zawody i konkursy wędkarskie w ramach imprezy ,,Wakacje z wędką” –  lipiec- sierpień.

7. Obóz wędkarski w Domaniowie wspólnie z okręgiem Radom – lipiec.

8. I Zawody wędkarskie ,,Wakacyjne łowy" – pierwszy wolny termin po uwolnieniu obostrzeń.

9. II Zawody wędkarskie ,,Wakacyjne łowy" – pierwszy wolny termin po uwolnieniu obostrzeń.

10.  Udział drużyny i opiekunów w ogólnopolskiej spartakiadzie dzieci i młodzieży – sierpień.

11. Obóz wędkarski w Krężnicy Jarej wspólnie z okręgiem Chełm – sierpień.

12. Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży ,, Zakończenie wakacji –  wrzesień.

13. Udział drużyny i opiekunów w spławikowych zawodach strefy południowo-wschodniej – październik.

14. Udział dzieci i młodzieży w ogólnokrajowych obozach wędkarskich oraz dofinansowanie z budżetu komisji młodzieżowej opłaty za uczestnictwo.

Dariusz Ciechański v-ce Prezes d/s Młodzieży

Program przedsięwzięcia „PZW w szkole"

/opracowany przez Komisję młodzieżową /

 

1. Tytuł programu - rozwijanie zainteresowań sportem wędkarskim w szkole.

 

2. Przeznaczenie programu - program przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 

3. Założenia programu - założeniem programu jest nauka wędkowania, uprawianie sportu wędkarskiego oraz kontakt z przyrodą. Młodych adeptów należy szkolić w sztuce wędkarskiej, zaczynając od abecadła wędkarskiego, by później stali się prawdziwymi wędkarzami. Bardzo ważną rzeczą jest problem etyki wędkarskiej w związku z ruchami ekologicznymi związanymi ze stosunkiem człowieka do środowiska przyrodniczego. Przerażająca wizja degradacji środowiska sprawia, że środowiska wędkarskie rzucają hasło: „wędkarstwo uprawiamy dla sportu, dla samej czynności łowienia, a nie dla pożywienia: złowiłeś, nie zabijaj, ale wypuść". To jest odpowiedź wędkarzy - ekologów. ekologów ten sposób jawią się trzy postawy: kłusownik wędkarski bierze wszystko, co złapie, wędkarz tradycyjny bierze tylko to, na co pozwalają przepisy oraz wędkarz ekolog, który wypuszcza wszystko. By ocenić, która z tych postaw jest właściwa, poruszamy problem etyki wędkarskiej. Problem ten będzie szczegółowo omawiany w trakcie realizacji tematyki spotkań. Sprawy etyki należy rozpatrywać we własnym sumieniu. Oprócz kwestii moralnych, należy pamiętać jeszcze o ekologii. W podstawach ekologii poruszane będą następujące zagadnienia: ekologia osobników, ekologia populacji oraz ekologia biocenoz i ekosystemów. Podnoszenie wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży realizowane będzie poprzez organizowanie o tematyce ekologicznej: konkursów, wystawek, pogadanek, spotkań z filmem ekologicznym, ludźmi działającymi na rzecz ochrony środowiska, organizowanie prac użytecznych na rzecz środowiska, organizowanie wycieczek ekologicznych, na których omawiane będą przyczyny zagrożeń.

 

Na całość przedsięwzięcia składa się:

 

1. Program PZW w szkole:

 •    wędkarstwo: ABC młodego wędkarza,
 •    ekologia: podstawy ekologii, ryby i środowisko, ichtiofauna słodkowodna Polski, ochrona środowiska naturalnego.
 •    etyka: podstawy etyki, etyka wędkarska, etyka ekologiczna.

2. Ramowy plan pracy z młodzieżą na rok szkolny.

 

3. Harmonogram zawodów wędkarskich, konkursów oraz regulaminy i tematyka szkoleń.

 

4. Celem głównym programu jest:

 •    kształtowanie osobowości młodego człowieka,
 •    zachęcanie do uprawiania sportu wędkarskiego,
 •    pozyskiwanie młodzieży do Związku,
 •    podejmowania zorganizowanego współdziałania ze szkołami,
 •    wychowanie młodzieży na etycznych, kulturalnych i świadomych wędkarzy.

Cele szczegółowe programu:

 •    kształtowanie kultury osobistej,
 •    zapoznanie z szeroką wiedzą z zakresu: przepisów praw dotyczących wędkarstwa i ochrony środowiska, życia ryb, ekologii, etyki,
 •    kształtowanie postaw i zachowań w obcowaniu z przyrodą,
 •    kształtowanie życzliwości i koleżeńskości oraz tolerancji,
 •    rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska,
 •    kształtowanie świadomości zasady nienaruszalności praw przyrody i racjonalnego korzystania z jej zasobów,
 •    prowadzenie, rozwijanie i doskonalenie pracy szkoleniowo-wychowawczej w środowisku młodzieżowym,
 •    zapoznanie z racjonalną gospodarką rybacko-wędkarską,
 •    skuteczna ochrona wód,
 •    zwalczanie kłusownictwa,
 •    organizowanie zawodów wędkarskich respektujących przepisy o ochronie zwierząt oraz ograniczenie stosowania zanęt,
 •    dbanie o bezpieczeństwo młodzieży w czasie organizowania zajęć praktycznych nad wodą,
 •    zaszczepianie bakcyla wędkarstwa jako kulturalnej formy spędzania czasu wolnego,
 •    służyć zdrowiu i ogólnemu rozwojowi dziecka,
 •    zapoznanie z działaczami i zawodnikami wędkarskimi, przedstawicielami miejscowych urzędów i innymi ciekawymi ludźmi.

 

5. Metody realizacji programu - najbardziej przydatnymi metodami będą:

 •    metody oparte na posługiwaniu się słowem: opowiadanie, pogadanka, wykład, dyskusja, praca z książką i czasopismem,
 •    metody oglądowe oparte na obserwacji: pokaz,
 •    metody oparte na działalności praktycznej,
 •    metoda eksperymentalna,
 •    metody gier i zabaw: metoda symulacyjna, metoda sytuacyjna.

 

6. Formy realizacji programu - program realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych jako koło zainteresowań. Do wyko przystania form organizacyjnych zajęć zaliczyć należy: wycieczki, biwaki, obozy wędkarskie, konkursy, festyny.

 

7. Przewidywane osiągnięcia:

 •    interesuje się sportem wędkarskim,
 •    zna zasady ABC młodego wędkarza,
 •    wykazuje się wiedzą z zakresu: przepisów prawnych dotyczących wędkarstwa, życia ryb,
 •    posiada podstawowe umiejętności niezbędne do łowienia ryb,
 •    wykazuje wiedze z zakresu etyki i ekologii wędkarstwa, dekalog,
 •    potrafi umiejętnie organizować sobie czas wolny,
 •    wykazuje poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 •    bierze aktywny udział w różnych formach organizowanych przez PZW związanych z wędkarstwem i przyrodą: konkursach o wiedzy wędkarskiej i ekologicznej, konkursach plastycznych i zawodach wędkarskich,
 •    podporządkowuje się zasadom bezpieczeństwa na łowisku,
 •    przestrzega zasad koleżeńskości i wzajemnej pomocy w wędkowaniu.

 

8. Ewaluacja programu - będzie nią udział dzieci i młodzieży w różnorodnych konkursach, zawodach, obozach i wycieczkach podczas to których wykażą się znajomością i umiejętnością wędkarstwa. Przeprowadzone zostaną również ankiety dotyczące działalności kół wędkarskich, z których wnioski posłużą do ulepszenia pracy.

 

9. Korzyści z realizacji programu:

 •    popularyzacja ogólnej wiedzy i etyki wędkarskiej,
 •    systematyczne zdobywanie wiedzy wędkarskiej,
 •    przyswajanie niektórych wiadomości z dziedzin pokrewnych: ichtiologii, ochrony przyrody, ekologii, gospodarki rybacko - wędkarskiej,
 •    wdrażanie do umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem wolnym,
 •    kształcenie nawyków czynnego wypoczynku,
 •    możliwość samorealizacji i wypoczynku na łonie natury,
 •    przekazywanie odpowiednich wzorców postaw i zachowań,
 •    kształcąca i wychowawcza rola szkółek,
 •    opanowanie wielu sprawności: m.in. uczenie się różnych ról społecznych, przyswajanie wiedzy o świecie oraz norm moralnych.

 

10. Informacja o wdrożeniu - program realizowany będzie w roku szkolnym 2006/2007 w Polskim Związku Wędkarskim oraz w szkółkach wędkarskich.

 

Dekalog nie tylko młodego wędkarza

 

1. Nie jesteś panem natury, tylko jej równoprawną cząstką. Kiedy godzisz w nią godzisz w siebie. Nie żądaj przeto więcej niż to konieczne.

2. Z wody powstałeś i dzięki niej żyjesz. Dbaj o nią tak, by żyć i korzystać z niej mogły twoje dzieci i wnuki.

3. Żeby wygrać z rybą , najpierw musisz wygrać z sobą.

4. Walcz zawsze sam, szlachetnie i do końca, narzędziem tak delikatnym, jak to możliwe.

5. Jeśli nie umiesz dać rybie szansy, nie wędkuj. Zostań rybakiem.

6. Nie sprzęt czyni cię mistrzem, lecz umiejętność zrozumienia przyrody. Bądź więc względem niej cierpliwy i pokorny.

7. Nie żądaj od innych więcej niż od siebie samego. Bierz tylko tyle, ile chciałbyś pozwolić innym.

8. Bądź prawdziwym wędkarzem, nie pozostawiaj po sobie śladu w łowisku i na brzegu.

9. Uszanuj łowisko kolegi i nie wchodź na nie póki cię nie zaprosi.

10.  Nie łów ryb dla zysku ani dla zabawy. Co chcesz zabrać - zabij, co chcesz uwolnić wypuść, zawsze od razu nigdy ponad miarę.

Menu